My Webblog: escort bayan adana

Apie mus

LOGO

Eismo kontrolės sistemų bandymų laboratorija

Istorija ir pasiekimai.

Laboratorijos kokybės vadybos sistema nuo 2008 m. akredituota tarptautinio standarto ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ atitikčiai.

Laboratorija akredituota transporto priemonių greičio matavimo sistemų ir prietaisų bandymams ir svėrimo įrenginių kalibravimui, naudojant EUROMET aprobuotą metodą.

Laboratorija Ūkio ministerijos sprendimu paskirta atlikti greičio matavimo sistemų metrologinę patikrą ir atitikties tipui įvertinimą, taip pat neautomatinių svėrimo įrenginių patikrą.

< Akreditavimo pažymėjimas (bandymai) >

< Akreditavimo pažymėjimas (kalibravimas) >

Kokybės politika.

Tinkamame lygyje palaikyti vadybos sistemą, užtikrinančią laboratorijos teikiamų paslaugų kokybę.
Tteikti užsakovams bandymų (patikros) ir kalibravimo paslaugas, atitinkančias jų reikalavimus ir pageidavimus, naudoti užsakovams priimtinus ir tik kompetentingų įstaigų parengtus tarptautiniu lygmeniu pripažintus kalibravimo metodus ar įgaliotų Valstybės institucijų patvirtintus bandymų (patikros) metodus, tinkamai užtikrinti matavimų sietį etalonines laboratorijos matavimo priemones kalibruojant tik akredituotose laboratorijose, nuolat atitikti LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą.
Teikti užsakovams kokybiškas bandymų ir kalibravimo paslaugas, palaikyti gerą profesinę praktiką.

Veiklos nepriklausomumas.

UAB „EKS bandymų laboratorija” nesiima veiklos, kuri galėtų susilpninti pasitikėjimą laboratorijos kompetencija, bešališkumu bei vientisumu.

Laboratorija, vykdydama bandymų (patikros) ir kalibravimo darbus pagal akreditavimo sritį, veikia nepriklausomai nuo vertinamos organizacijos ir yra nepriklausoma nuo vertinamos matavimo priemonės.

Vykdant bandymus (patikrą) ir atitikties tipui įvertinimus laboratorijos sprendimai yra grindžiami tik gautais atitikties (ar neatitikties) įrodymais. Šie sprendimai nėra ir negali būti įtakoti bet kokių interesų ar kitų šalių.

Laboratorija, jos vadovas ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai nėra ir negali būti vertinamas matavimo priemones (MP) projektuojančių, gaminančių, parduodančių, remontuojančių, aptarnaujančių, prižiūrinčių šalių įgalioti atstovai, išvardintų veiklų tiesioginiai dalyviai ar patys vykdyti šią veiklą. Visi jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų darbuotojų sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo veikla, kurią jie įgalioti atlikti, nepriklausomumui, neutralumui, skaidrumui ar sąžiningumui.

Veiklos konfidencialumas.

Konkretūs užsakovų naudojamų matavimo priemonių atitikties vertinimų rezultatai – matavimų duomenys, MP kalibravimo ir bandymų, metrologinės patikros ir tipo įvertinimo rezultatai, prietaiso sugeneruota vaizdo medžiaga ir joje esanti informacija, jų elektroninės laikmenos ir kita perdavimo kanalais pateikta informacija apie MP atitikties įvertinimą yra laikoma laboratorijos konfidencialia informacija.
Konfidenciali informacija taip pat yra laboratorijos vidiniai techniniai, vadybos ir finansiniai dokumentai, sutartys su užsakovais ir tiekėjais, visi techniniai ir kokybės įrašai bei dalykinių pokalbių su užsakovais įrašai.

Laboratorija užtikrina šios informacijos slaptumą ir atitikties įvertinimo metu gautos informacijos konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai reikalinga atskleisti ar keistis informacija su atsakinga valstybės institucija, gamintoju ar jo įgaliotu atstovu. Šiais išimtinais atvejais susijęs klientas privalo būti informuotas apie pateiktą slaptą informaciją, išskyrus atvejus kai teisės aktai tai draudžia.

Informacija apie klientą gauta ne iš kliento, bet iš kitų šaltinių yra laikoma konfidencialia.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply